Rain writes

Rain writes

white

hieroglyphs

on the

silent

night.

(11-20-73)